Bejelentkezés
Árukereső, a hiteles vásárlási kalauz
Kategóriák
Segíthetünk?
Kérdése van, elakadt a rendelésben?
Segítünk! Telefon: (+36-1) 370-55-40
Hírlevél
"A néma mesterektől sokat lehet tanulni." /magyar közmondás/
Facebook oldalunk
Nálunk bankkártyával is fizethet!
Kártyás fizetés szolgáltatója:

Elfogadott kártyák:

Bankkártyás fizetés feltételei
Bankkártyás fizetés gyakran ismételt kérdései
Árukereső.hu Árukereső, a hiteles vásárlási kalauz
Lőrincz L. László: A piramis gyermekei I-II.
-25%


cím: A piramis gyermekei I-II.
szerző: Lőrincz L. László
kiadó: Studium Plusz
kiadás éve: 2011
súlya: 685 gramm
Dimenzió: 122 mm * 200 mm * 50 mm
Terjedelme: 750 oldal
ISBN: 9786155054365
   
ára: 2999 Ft
kedvezmény: 25%
internetes ár: 2249 Ft
   
Belelapozás

Be­állt a már jól is­mert csend. Úgy meg­der­med­tek, mint­ha vil­lám­csa­pás bé­ní­tot­ta vol­na meg őket. Csu­pán Szil­ágyi pro­fes­­szor fo­ga koc­cant a po­hár ol­da­lá­hoz, ami­kor ivott né­hány kor­tyot.

    –  Az… an­gyal? – nyög­te Osima. – Meg­je­lent Hol­land pro­fes­­szor­nak is?

    –  Több­ször is – is­mé­tel­tem.

    –  Hogy je­lent meg? Mi­kor?

    –  Éj­sza­ka – mond­tam. – Mr. Hol­land a már is­mert za­jok­ra éb­redt. Lát­ta, hogy fény szű­rő­dik be a te­rem­ből az aj­tó alatt. Mr. Hol­land ugyan­is amel­lett a te­rem mel­lett al­szik, amely­ben a Harris gyűj­te­ményt he­lyez­te el. Csu­pán egyet­len aj­tó vá­laszt­ja el őket egy­más­tól.

    –  Nem szó­lalt meg a ri­asz­tó?

    –  Nem. Nem volt erő­sza­kos be­ha­to­lás.

    –  Hon­nan jött a fény?

    –  Az angyal… su­gá­roz­ta.

    –  Na vár­jon csak, vár­jon! – in­tett nyu­ga­lom­ra Karabinasz, pe­dig én, ve­le el­len­tét­ben, na­gyon is nyu­godt vol­tam. – Be­jött a fény az aj­tó alatt, Hol­land ki­sé­tált, és mit lá­tott?

    –  El­ső­nek a ház­ve­ze­tő­nő­jét pil­lan­tot­ta meg. A pad­lón fe­küdt ájul­tan.

    –  Hogy ke­rült a tár­lók kö­zé?

    –  Ké­sőbb azt mond­ta, hogy fent­ről gya­nús han­go­kat hal­lott be­szű­rőd­ni hoz­zá.

    –  Mi­ért, ő hol al­szik?

    –  Egy eme­let­tel lej­jebb. Mr. Hol­land es­kü­szik, hogy nincs köz­tük sem­mi, lé­vén, hogy a nő, bi­zo­nyos Rosalba Mora, szent­fa­zék. Olyan bi­gott, mint egy apá­ca. Meg­kö­ze­lít­he­tet­len. Leg­alább­is ezt a lát­sza­tot kel­tet­te. Hogy va­ló­já­ban ki­cso­da, nem tud­ja sen­ki.

    –  Mit mon­dott, mi­től ájult el?

    –  Meg­lát­ta az an­gyalt. Et­től ros­­szul lett, és sem­mi más­ra nem em­lék­szik. Ezt mond­ta.

    –  És ön sze­rint? – né­zett rám Szil­ágyi.

    –  Min­den va­ló­szí­nű­ség sze­rint el akar­ta lop­ni a szka­ra­be­uszt. Csak­hogy Hol­land fel­éb­redt, s ő er­re úgy tett, mint­ha el­ájult vol­na.

    –  No és az an­gyal?

    –  Egy ide­ig még ott bo­lyon­gott a tár­lók kö­zött, és… be­szélt, job­ban mond­va, éne­kelt, mint az én an­gya­lom, ha sza­bad ki­sa­já­tí­ta­ni ma­gam­nak. Jött-ment, éne­kelt. Az­tán egy­szer csak el­tűnt.

    –  A ház­ve­ze­tő­nő?

    –  Ami­kor ma­gá­hoz tért, meg volt győ­ződ­ve ró­la, hogy Szent Te­rézt lát­ta.

    –  Va­gyis ezt mond­ta – dün­­nyög­te Osima.

    –  Ez­után sza­bad­ság­ra ké­redz­ke­dett, és le­lé­pett.

    –  Az a kér­dés, hogy ez alatt az idő alatt is meg­je­lent-e az an­gyal?

    –  Nem je­lent meg – mond­tam. – Az­az, csak ké­sőbb je­lent meg. Már azu­tán, hogy Mr. Hol­land kap­cso­lat­ba lé­pett ve­lem. Mr. Hol­land is­mét ar­ra éb­redt, hogy van a te­rem­ben va­la­ki, és is­mét meg­pil­lan­tot­ta az an­gyalt. De csak rö­vid idő­re. Éne­kelt ne­ki va­la­mit, az­tán el­tűnt. Ek­kor pil­lan­tot­ta meg a föl­dön a le­té­pett fe­jű, sás­ból font em­ber­ké­ket és az ös­­sze­tört cse­rép­szar­ko­fá­got.

 

Életrajz

Lőrincz L. László — Leslie L. Lawrence, illetve Frank Cockney néven is ismert író, orientalista, műfordító.

1939. június 15-én született Szilvásszentmártonon.

Középiskolai éveit Kaposváron, a Cukor— és Édesipari Technikumban fejezte be, majd az ELTE BTK történelem-mongol szakán szerzett diplomát 1962-ben. Később a Magyar Tudományos Akadémia Orientalisztikai Munkaközösségének tagja, a Kelet-kutató intézet tudományos főmunkatársa, az ELTE előadója.

1967 óta a nyelvtudományok kandidátusa.

Tanulmányai során hosszú éveket töltött a Távol‑Keleten, ösztöndíjasként tanult az ulánbátori Állami Csojbalszan Egyetemen, valamint a bonni Friedrich Wilhelm Egyetemen.

1966-ban nősült, két gyermeke van: lánya, Lőrincz Judit Lívia 1971-ben született, fia, Lőrincz Márton 1973-ban.

A tibeti és a mongol folklór és irodalom, valamint e népek történelme képezi tudományos munkásságának fő területeit. Mintegy 100 tudományos cikke jelent meg e témakörökben, ezen kívül burját és mongol eposzokat fordít.

Írói tevékenységét ifjúsági regények írásával kezdte. Igazán népszerű íróvá azonban a nyolcvanas évek elejétől megjelenő tudományos fantasztikus regényei, valamint a Galaktika folyóiratban megjelent sci-fi novellái tették. Ezeket a Lőrincz L. László néven megjelentetett műveket Galaktika-díjjal és Arany Meteor-díjjal jutalmazták.

Leslie L. Lawrence írói álnéven kiadott első munkája, a Sindzse szeme hozta meg számára az országos népszerűséget. E néven publikált, többségében keleti tárgyú kalandregényeiben ötvöződik a biztonsággal kezelt tudományos ismeretek és a kutatások során felhalmozott tapasztalatok ismeretterjesztő szándéka, valamint a fordulatos, izgalmas cselekmény. E kettősség — a tudományos háttér és az élvezetes olvasmányosság — adja e művek igazi értékét.

Munkájának része és szenvedélye az utazás, a mai napig is lehetőség szerint regényeinek minden helyszínét felkeresi, hogy az adott országnak és az ott élő népek kultúrájának minél szemléletesebb leírását tudja adni.


A titokzatos "angyal" nem hagyja, hogy régi ismerősünk, Samuel Nelson magánzsaru halálra igya magát Mexikóban; a halott házvezetőnő darabokra töri Mr. Holland egyiptomi gyűjteményét; Tracy kihalássza a mezítelen Junót a tengerből; többen azt hiszik, hogy Szethy visszatért a Vörös Nap világából; Szilágyi professzor és Nelson összegyűjtik a régi csapatot, hogy Egyiptomba utazzanak megkeresni a "mentőcsónakot", amiről Imu újabban előkerült felirata beszél.
Lőrincz L. László nagysikerű A föld alatti piramis című regényének folytatása, A piramis gyermekei újabb titkokat tár fel abból a világból, amelyben a szkarabeusz még félelmetes fegyver volt, és Imu egy távoli világ küldötteként a Földre érkezett.


Szállítási idő: 2 munkanap

Mai aktuális
2018. 7. 16., hétfő, Valter napja van.
Holnap Endre, Elek napja lesz.
Felhős és napos28 °C, Felhős és napos
likeikon